REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE JOBMEN.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach Serwisu dostępnego pod adresem URL: www.jobmen.pl, którego właścicielem i administratorem jest Tomson Sp. z o.o., oraz do internetowych serwisów partnerskich, a w szczególności określa zasady:
   • korzystania z serwisu
   • zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego
   • zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń
   • dopuszczalnej treści ogłoszeń o pracę zamieszczanych w Serwisie Jobmen.pl oraz serwisach partnerskich
   • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji; a także
   • zasady odstąpienia od umowy
  2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio::
   • Tomson Sp. z o.o. – spółka Tomson Sp. z o.o. (Polska) z siedzibą w Poznaniu na os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania pod numerem KRS 0000699138, kapitał zakładowy 5 000 złotych, NIP 782-274-69-30
   • Serwis Jobmen.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Jobmen.pl prowadzony przez Tomson Sp. z o.o., umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny w domenie internetowej jobmen.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Tomson Sp. z o.o.;
   • Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie Jobmen.pl takich jak np. przeglądanie i/lub dodawanie ogłoszeń; Użytkownikiem może być osoba indywidualna (zwany Kandydatem) jak również podmiot posiadający osobowość prawną (zwany Pracodawcą)
   • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której, Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
   • Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU DLA PRACODAWCÓW
  1. Serwis Jobmen.pl umożliwia Użytkownikom – Kandydatom przeglądanie a Użytkownikom zarejestrowanym jako “Pracodawca”, także publikowanie w sieci internetowej ogłoszeń o pracę w ramach usługi „Dodaj ogłoszenie” oraz umożliwia korzystanie także z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Jobmen.pl w ramach usługi: „Wyróżniona Oferta” oraz „Pilna Oferta”. Serwis świadczy również doradztwo w zakresie wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń poprzez wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, newslettera zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach Serwisu Jobmen.pl.
  2. Warunkami uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Jobmen.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a także założenie Konta.
  3. Ogłoszenia dodawane przez Pracodawcę w Serwisie, wyświetlane są w kolejności preferującej usługobiorców „ogłoszeń Wyróżnionych”. Ogłoszenia prezentowane są w kolejności aktywacji usługi. Użytkownik ma możliwość sortowania ogłoszeń według kryteriów udostępnianych w ramach funkcjonalności Serwisu.
  4. Usługa „Dodaj ogłoszenie” (dostępna dla Pracodawców) umożliwia umieszczenie ogłoszenia o pracę w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. wybrane miasto, wykonywany zawód) przez okres 30 dni począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie po aktywacji usługi „Dodaj ogłoszenie” pojawia się na pierwszym miejscu listy wyników odpowiadających parametrom wyszukiwania, i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”, ogłoszenie o pracę przesuwane jest na kolejne niższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Pracodawca korzystający z usługi „Dodaj ogłoszenie” ma również możliwość podwyższenia standardu usługi do poziomu „Ogłoszenie Wyróżnione”.
  5. W celu umieszczenia ogłoszenia przez Pracodawcę na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania w wyróżnionej sekcji konieczne jest uprzednie wykupienie Pakietu wraz z usługią „Ogłoszenie Wyróżnione”. Dodane do Serwisu ogłoszenie pojawia się na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia o pracę do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione” lub w przypadku dodania nowego ogłoszenia o pracę w ramach tej samej usługi.
  6. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 1. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ O PRACĘ
  1. Ogłoszenia dodane za pośrednictwem Internetu w Serwisie Jobmen.pl stają się widoczne dla użytkowników Internetu po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po:
   a) zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika-Pracodawcy do Serwisu.
   b) wybraniu przez Użytkownika Pakietu ogłoszenia oraz dokonaniu płatności za zamieszczenie ogłoszenia o pracę;
   c) wpłynięciu należnej płatności na konto Tomson Sp. z o.o.;
   d) potwierdzeniu przez Użytkownika dodania ogłoszenia w ramach funkcjonalności Serwisu;
  2. Dodane ogłoszenie o pracę w Serwisie będzie widoczne dla innych Użytkowników przez 30 dni i podlega opłacie w zależności od wybranego przez Pracodawcę Pakietu, w wysokości:
   a) 299 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych netto) – za 30-dniowy okres emisji (Pakiet Standard);
   b) 399 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych netto) – za 30-dniowy okres emisji (Pakiet Standard Plus);
   c) 799 PLN (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych netto)  – za 30-dniowy okres emisji (Pakiet Biznes);
  3. Do wskazanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia o pracę w Serwisie może być uiszczona przez Użytkownika za pomocą bramki płatności t-Pay dostępnej za pośrednictwem Serwisu Jobmen.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  5. W razie przewidywania nałożenia dodatkowej płatności, wykraczającej poza wskazane w ust. 2,, Użytkownik będzie o tym każdorazowo informowany. Dodatkowa płatność jest realizowana po wyrażeniu zgody Użytkownika.
  6. Na życzenie klienta firma Tomson Sp. z o.o. wystawia faktury elektroniczne.
  7. Prezentacja zawarta w ogłoszeniu może zostać przedłużona po upływie 30-dniowego terminu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnej z cennikiem określonym w §2 ust. 2 pkt. Regulaminu. W przypadku nie przedłużania prezentacji, ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i zarchiwizowane.
  8. Zlecenie przez Użytkownika publikacji ogłoszenia przez Tomson Sp. z o.o. w Serwisie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jednoczesną publikację ogłoszenia w internetowych serwisach partnerskich. Ogłoszenia publikowane będą w partnerskich serwisach internetowych przez czas, na jaki została zlecona publikacja ogłoszenia w Serwisie.
 1. ZASADY ZAKŁADANIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTA
  1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia o pracę oraz innych usług związanych z publikacją takiego ogłoszenia dostępnych na Serwisie Jobmen.pl wymaga utworzenia Konta.
  2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Tomson Sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  3. Identyfikacja Użytkownika następuje na podstawie danych podanych w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie i/lub numeru telefonu, który Użytkownik obowiązany jest podać przy aktywacji Konta a w przypadku Pracodawców, również dane firmy.
  4. Użytkownik indywidualny-Kandydat jak i Pracodawca mogą założyć tylko 1 Konto w Serwisie. W przypadku stwierdzenia przez Tomson Sp. z o.o. że dane kontaktowe podane w treści ogłoszeń odpowiadają danym kontaktowym podanym w ogłoszeniach, które zostały dodane z innego konta, Tomson Sp. z o.o. ma prawo usunąć ogłoszenia i/lub zablokować Konto.
  5. Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu konta mediów społecznościowych tj. Facebook
  6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu E-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń o pracę, jak również odpowiadania na ogłoszenie o pracę może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
  7. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy E-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Tomson Sp. z o.o..
  8. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
  9. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Tomson Sp. z o.o. poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres:firmy@jobmen.pl.
 1. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ
  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Tomson Sp. z o.o. umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie Jobmen.pl treści i zdjęć na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć na Serwisie Jobmen.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. W celu zamieszczenia ogłoszenia o pracę w Serwisie Jobmen.pl Pracodawca powinien:
   a) wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu Jobmen.pl i wpisać treść ogłoszenia o pracę.;
   b) w chwili wyrażenia woli związania się umową potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
   c) bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
   d) potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
   e) dokonać aktywacji usługi
  4. W trakcie składania zamówienia Tomson Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
  5. Użytkownik może edytować treść ogłoszenia o pracę w trakcie emisji, usunąć swoje ogłoszenie z Serwisu lub przedłużyć czas emisji swojego ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia motoryzacyjnego wymaga ponownej aktywacji usługi.
  6. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (w związku z terminem przysługującym Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  7. Po zawarciu umowy Tomson Sp. z o.o. przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia.
  8. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie o pracę staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia, zostanie ono usunięte z bazy.
  9. Użytkownik zlecający publikację ogłoszenia w Serwisie Jobmen.pl, przesyłając zdjęcia, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie w serwisach internetowych Tomson Sp. z o.o. oraz przez inne podmioty, z którymi Tomson Sp. z o.o. współpracuje, a nadto udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z tych zdjęć w dowolny sposób, w tym wykorzystanie zdjęć, w celu promocji i reklamy serwisów internetowych Tomson Sp. z o.o..
  10. Zezwolenie oraz licencja Użytkownika, o których mowa powyżej, nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
  11. Przesyłając zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:
   a) ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,
   b) informacja zawarta na zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd
  12. Użytkownik przesyłając Tomson Sp. z o.o. zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  13. Tomson Sp. z o.o. przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń lub zgód.
  14. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego archiwizowanie przez Tomson Sp. z o.o. przez czas nieoznaczony.
 1. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE JOBMEN.PL
  1. Tomson Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń motoryzacyjnych.
  2. Treść zamieszczanego ogłoszenia o pracę nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
  3. Tomson Sp. z o.o. ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie motoryzacyjne, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę
  4. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia o pracę jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio tematu ogłoszenia.
  5. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie ogłoszenia jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
  6. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia o pracę do bazy danych.
  7. Tomson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia ogłoszenia na pierwotne, jeśli ta sama oferta została wprowadzona ponownie do serwisu.
  8. Zabrania się wpisywania ogłoszenia do kategorii nie będącej właściwą dla treści takiego ogłoszenia.
  9. Zabrania się wielokrotnego publikowania ogłoszeń o tej samej treści. Tomson Sp. z o.o. ma prawo do usunięcia zdublowanych ogłoszeń bez powiadamiania Użytkownika.
  10. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń o pracę usuwane.
  11. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Jobmen.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  12. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia o pracę narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Tomson Sp. z o.o. ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
  13. Tomson Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Jobmen.pl lub serwisach partnerskich, bądź za niedojście do skutku tychże transakcji.
  14. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, Tomson Sp. z o.o. może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika.
  15. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Jobmen.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  16. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach o pracę mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia rekrutacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  17. Tomson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.
 1. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
  3. Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres Tomson Sp. z o.o., tj. : Tomson Sp. z o.o..com (Polska) os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań lub na adres e-mailowy: firmy@jobmen.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Tomson Sp. z o.o. prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Z określonych Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Tomson Sp. z o.o. nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu Jobmen.pl lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.
  3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
  4. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: Tomson Sp. z o.o..com (Polska) os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań lub na adres e-mailowy: firmy@jobmen.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Tomson Sp. z o.o. w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu. Tomson Sp. z o.o. poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
  5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  6. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Tomson Sp. z o.o. a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  7. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
  8. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
  9. Tomson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Tomson Sp. z o.o. powiadomi Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu
  10. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Użytkownika w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Tomson Sp. z o.o. będzie kontynuowana do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach
  11. Użytkownik może kontaktować się z Tomson Sp. z o.o. w sprawach dotyczących zawartych umów na adres e-mailowy: firmy@jobmen.pl; lub adres fizyczny: Tomson Sp. z o.o..com (Polska), os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo publikowana w Serwisie Jobmen.pl.
  12. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 15.07.2019 r. Do umów zawartych przed datą wskazaną w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowego regulaminu, który jest dostępny pod adresem jobmen.pl/regulamin.
Przesyłanie